Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 193-113

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 50 – 75mm
  • Độ chia: 0.001mm
  • Độ chính xác: ±2μm