Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-354-30

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 8″ – 9″
  • Độ chia: .0001″/ 0.001mm
  • Độ chính xác: ±.00015”