Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-144-10

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 225-250mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Độ chính xác: ±5µm