Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 105-408

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 1000-1100mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Độ chính xác: ±(6+R/75)µm