Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-145A

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 600-700mm
  • Vạch chia nhỏ nhất: 0.01mm
  • Độ chính xác: ±13µm