Thước cặp điện tử Mitutoyo 573-621-20

  • Lỗi dụng cụ (mm): ± 0,02
  • Hiển thị tối thiểu (mm): 0,01
  • Hàm ngoài (mm): 40
  • Hàm trong (mm): 16,5