Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-713-20

Nhà sản xuất:
  • Phạm vị đo: 0-200mm/0-6”
  • Độ chia: 0,01mm
  • Độ chính xác: ±0,04mm