Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-136A

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 150-300mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Độ chính xác: ±(4+R/75) µm