Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-153

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 450-475mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Độ chính xác: ±8µm