Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-143A

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 400-500mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Độ chính xác: ±(4+R/75)µm