Camera chụp nhiệt Testo 880

Nhà sản xuất:

Máy ảnh nhiệt testo 880 đã ngừng sản xuất.
Nó đã được thay thế bằng loạt testo 875/881 của các hình ảnh nhiệt.

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.