Bộ kit đo và phân tích âm thanh Delta Ohm HD2010UC/A.kit2 Class II

Nhà sản xuất:
• Đánh giá và giám sát mức độ tiếng ồn môi trường,
• Phân tích phổ theo dải quãng tám từ 31,5Hz đến 8kHz,
• Phân tích quang phổ (HD2010.O1) tùy chọn theo dải quãng tám thứ ba từ 25Hz đến 12,5kHz,
• Phân tích thống kê với tính toán mức phân vị từ L1 đến L99
Danh mục: