Thiết bị đo độ ồn Tenmars ST-109

31.925.000 29.925.000

Nhà sản xuất:

 Đánh giá tiếng ồn môi trường.

– Đo tiếng ồn tại nơi làm việc.

– Đánh giá tiếng ồn của sản phẩm.