Phạm vi đo hiệu quả của máy đo điện trở cách điện

Phạm vi đo hiệu quả của máy đo điện trở cách điện

Phạm vi đo mà độ chính xác của máy đo điện trở cách điện được đảm bảo. Có hai loại dải đo hiệu quả: dải đo hiệu quả thứ nhất và thứ hai.

Phạm vi đo hiệu quả của máy đo điện trở cách điện Phạm vi đo hiệu quả của máy đo điện trở cách điện

Phạm vi đo hiệu quả đầu tiên
Từ 1/1000 đến 1/2 giá trị thang đo hiệu dụng lớn nhất
(Khi không có vạch chia tỷ lệ chính cho 1/2 giá trị thang đo hiệu dụng lớn nhất, vạch chia tỷ lệ chính gần nhất được sử dụng.)

Phạm vi đo hiệu quả thứ hai

Các vạch chia tỷ lệ không có trong dải đo hiệu dụng đầu tiên
Ví dụ đối với máy đo cách điện 500V / 100MΩ;
Dải đo hiệu quả đầu tiên: 0,1-50MΩ (± 5% giá trị được chỉ định)
Dải đo hiệu quả thứ hai: 50-100MΩ (± 10% giá trị chỉ định)

Trả lời