Nguồn một chiều Extech 382213 (đầu ra 5V và 12V cố định)

4.111.000

Nhà sản xuất:
  • Điều chỉnh điện áp và dòng điện đầu ra
  • Điều chỉnh thiết bị đầu cuối cho đầu ra 5V / 0.5A và 12V / 1A
  • Đầu ra điện áp hoặc dòng điện không đổi
Nguồn một chiều Extech 382213
Nguồn một chiều Extech 382213 (đầu ra 5V và 12V cố định)

4.111.000