Thiết bị đo rpm RS PRO LED Stroboscope

Nhà sản xuất:

Thiết bị đo rpm RS PRO LED Stroboscope:

Thuộc tính Giá trị
Nhãn hiệu RS PRO
Thời gian mẫu 1 µs
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu 0 ° C
Chiều cao 112 mm