Dung dịch hoạt độ nước tiêu chuẩn

Dung dịch hoạt độ nước tiêu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn Máy đo Hoạt độ Nước.