Đầu dò độ sáng (lux) Delta OHM LPPHOT01

Nhà sản xuất:

Độ nhạy điển hình: 2,6 μV / (μW / cm2)

Phạm vi đo: 0 … 200 mW / cm2

Dải phổ điển hình: cực đại ở ≈360 nm và FWHM 60 nm