Dao động ký Extech MS420 Oscilloscope

16.259.700

Nhà sản xuất:

Hàm FFT để xem tần số thành phần
Toán dạng sóng: Thêm, trừ, nhân và chia
Chế độ trung bình để làm mịn các dạng sóng
Lưu trữ và gọi lại tối đa 4 màn hình và thiết lập dạng sóng
Chế độ Persistence để quan sát tín hiệu động

Dao động ký Extech MS420 Oscilloscope
Dao động ký Extech MS420 Oscilloscope

16.259.700

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.