Máy đo môi trường Lutron LM-8102

Nhà sản xuất:
  • Ghi nhớ giá trị tối đa và tối thiểu với thu hồi.
  • Giữ chức năng để đóng băng giá trị hiện tại đọc.
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.