Ampe kìm Chauvin Arnoux F405

Nhà sản xuất:
  • Đường kính kẹp : Ø 48 mm
  • Màn hình: LCD (có đèn nền)
  • Hiển thị giá trị đo: đến 10,000
  • Số giá trị đo hiển thị : 3