Ampe kìm Chauvin Arnoux F205

Nhà sản xuất:
  • Đường kính kẹp : Ø 34 mm
  • Màn hình: LCD (có đèn nền)
  • Hiển thị giá trị đo: đến 6,000
  • Số giá trị đo hiển thị : 1