Thước cặp điện tử Mitutoyo 532-121

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0-280mm
  • Độ chia: 0.001″
  • Độ chính xác: 0.03mm