Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-776

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0 – 150mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Độ chính xác: ±0.02mm