Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-734-20

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0-8”/200mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Độ chính xác: ±0.001”/0.02mm