Đầu dò Hotwire Kimo SFC-900 (gió, nhiệt độ)

Nhà sản xuất:
.
.
.
.