Panme đo ren điện tử Mitutoyo 125-102

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: 125-150mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Độ chính xác: ±3µm