Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-147-10

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 300-325mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Độ chính xác: ±6µm