Panme đo bước răng điện tử Mitutoyo 123-104

Nhà sản xuất:
  • Phạm vị đo: 75 – 100mm
  • Độ chia: 0,01mm
  • Độ chính xác   : ±6micromet