Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-255-30

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 225-250mm
  • Độ chia: 0.001mm
  • Độ chính xác: ±4μm