Nhật xạ kế dẹt loại B Delta OHM LPPYRA02

Nhà sản xuất:
  • Độ nhạy điển hình:10 µV / (µW / m2)
  • Trở kháng:33Ω ÷ 45Ω
  • Phạm vi đo lường:0 ÷ 2000 W / m2
  • Lĩnh vực xem:2πSr.
  • Phạm vi quang phổ:305 nm ÷ 2800 nm
Danh mục: