Showing 25–30 of 30 results


Đầu dò EMF chỉ có thể đáp ứng các trường trên một trục, hoặc có thể là ba trục, hiển thị các thành phần của trường theo ba hướng cùng một lúc. Amplified, active, probe có thể cải thiện độ chính xác và độ nhạy của phép đo nhưng các thành phần hoạt động của chúng có thể hạn chế tốc độ phản ứng của chúng.