Đồng hồ vạn năng Chauvin Arnoux CA 5003

Nhà sản xuất:
  • Độ chính xác điển hình: 1,5%
  • Trở kháng: 20 kΩ / V
  • Điện trở: 10 kΩ và 1 MΩ