Đầu dò cặp nhiệt điện từ Delta OHM TP746

Nhà sản xuất:
  • Thời gian phản hồi được tham khảo:
    • Trong nước ở 100 ° C để ngâm đầu dò.
    • Tiếp xúc với bề mặt kim loại ở 200 ° C đối với đầu dò bề mặt.
    • Đến nhiệt độ không khí 100 ° C đối với đầu dò không khí.