Đầu dò bức xạ LPUVB01 dải phổ UVB (280 nm … 315 nm)

Nhà sản xuất:

Độ nhạy điển hình: 0,19 μV / (μW / cm2)

Phạm vi đo: 0 … 200 mW / cm2

Dải phổ điển hình: cực đại ở ≈ 305 nm và FWHM 31 nm