Ampe kìm, Ampe kim, Ampe kẹp, ampe kế, Đồng hồ đo điện, đồng hồ kẹp ( Clamp Meter)

Một đồng hồ đo điện với kẹp đo dòng điện xoay chiều không đổi được gọi là ampe kìm, kẹp ampe kế hoặc thiết bị kẹp.

Một Ampe kìm đo các tổng vector của các dòng chảy trong tất cả các dây dẫn đi qua đầu dò, mà phụ thuộc vào mối quan hệ pha của các dòng. Chỉ có một dây dẫn thường được truyền qua đầu dò. Đặc biệt nếu kẹp được đóng xung quanh một cáp dẫn hai mang điện đến thiết bị, cùng một dòng chảy xuống một dây dẫn và lên khác. Đồng hồ đo chính xác đọc một dòng điện bằng không. Vì cáp điện cho thiết bị có cả dây dẫn cách điện (và có thể là dây đất) liên kết với nhau. Gọng kìm của ampe kim thường được sử dụng với dây cơ bản mở rộng với hai dây dẫn được tách ra để kẹp có thể được đặt xung quanh chỉ một dây dẫn phần mở rộng này.