Búa kiểm tra độ ẩm G50

Nhà sản xuất:

Búa kiểm tra độ ẩm G50  giúp cắm các chốt kiểm tra của máy đo độ ẩm vào gỗ