Ampe kìm Testo 770-1: Đồng hồ kẹp AC/DC

Nhà sản xuất:
  • Cánh tay gọng đầy đủ có thể thu vào để linh hoạt tối đa
  • Tự động AC / DC
  • Màn hình hai dòng lớn
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.